13 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βύρωνας, 13 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ: 10607

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  2. κα Δασκαλάκη Σοφία

Τηλέφωνο: 2132008658                                           3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ

4. κ.Κορρέ Νικόλαο

5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη

6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο

8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Κύριοι Σύμβουλοι,

 

     Καλείστε να προσέλθετε την 19η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 9η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βύρωνα στα πλαίσια του προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
  2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών δημόσιου διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Βύρωνα και ΝΠΔΔ έτους 2017-2018», έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
  4. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Βύρωνα και ΝΠΔΔ έτους 2017-2018» της Δ/νσης Καθαριότητας, για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016»
  5. Παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης έργων
  6. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
  7. Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
  8. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
  9. Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις ποσών

 

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

ΝΑΤΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ