Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00
13 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Βύρωνας    13/07/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ. :  19921
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596                                                                                                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ:
                                                                                    - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                    - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                    - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                    - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 • Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
 1. Συζήτηση επί των εξελίξεων και των αιτημάτων των κατοίκων Δήμου Βύρωνα σχετικά με την εγκατάσταση κεραίας στην οδό Ευμένους 112, των εταιριών Vodafone & Wind κατόπιν αιτήματός τους
 2. Τροποποίηση ιεράρχησης αναγκών-Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Μερικής Απασχόλησης), χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Τμήμα Πολιτισμού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015)
 4. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αναλήψεως 46 όπου στεγάζεται ο 8Ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βύρωνα
 5. Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον 3ο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης και ορισμός μελών
 6. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και σχετικού χρονοδιαγράμματος με την περιφέρεια Αττικής για το έργο: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”, εξουσιοδότηση Δημάρχου και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Βύρωνα και του αναπληρωτή του, για τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης
 7. Διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας:“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ–ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και έγκριση παράτασης δύο μηνών για την ολοκλήρωση του έργου:”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”
 2. Αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466”στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”
 3. Μηχανισμός πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466”
 4. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βύρωνα” της Πράξης “Δομή Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466”
 5. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) “Δομή παροχής συσσιτίου Δήμου Βύρωνα” της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466”
 6. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) ”Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα”της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466”
 7. Έγκριση υλοποίησης δαπανών για τις ανάγκες εκτέλεσης της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466”
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για την υλοποίηση του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη των Δήμων Βύρωνα και Καισαριανής”
 9. Παραχώρηση του υπ' αριθμ. 9/187 Τάφου τριετούς ταφής στην κα Haldari Rukize
 10. Επιστροφή ποσού 100,00 Ευρώ από παράβαση Κ.Ο.Κ του υπ' αριθμ. ΙΗΜ 0524 αυτοκινήτου του κ. Ματσούκα Νικόλαου
 11. Διαγραφή ποσού 188,71 Ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο σύνδεσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην οδό Αλικαρνασσού 43 σε βάρος της κας Ευθυμίου Χρυσούλας
 12. Διαγραφή ποσού 778,08 Ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο σύνδεσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην οδό Κερασούντος 6Α σε βάρος της κας Kαζά- Αρβανίτη Άννας
 13. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον τρόπο καταβολής του Τέλους χρήσης Πεζοδρομίων, Πλατειών και λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων (άρθρο 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει)
 14. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2018 (εισήγηση Ο.Ε αριθμ. Απόφασης 234/2017)
 15. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2018 (εισήγηση Ο.Ε αριθμ. Απόφασης 235/2017)
 16. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης έτους 2018 (εισήγηση Ο.Ε αριθμ. Απόφασης 233/2017)
 17. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2017 
Ο Πρόεδρος 
 
Κώστας Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Image
 • Image
 • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ