Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
19 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00

                                                                        


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βύρωνας, 14 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 20047

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                          1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008658                                                          2. κα Δασκαλάκη Σοφία

                                                                                                     3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                                                     4. κ.Κορρέ Νικόλαο

                                                                                                     5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη

                                                                                                     6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο

                                                                                                     7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο

                                                                                                     8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Κύριοι Σύμβουλοι,

 

     Καλείστε να προσέλθετε την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 20η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και δέσμευση πίστωσης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 170.000,00€
 2. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 70 του Δήμου Βύρωνα
 3. Έγκριση Πρακτικού Νο 5 Οικονομικών Προσφορών και κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 
 4. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή του δημόσιου διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 5. Συγκρότηση γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
 6. Δέσμευση και διάθεση πίστωσης 197.816,58€ σε βάρος του ΚΑ 00.6262.0013 προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Αναβάθμιση - Νέος Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών Δήμου Βύρωνα", έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, επιλογή ως κριτήριο ανάθεσης για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 7. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή
 8. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
 9. Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
 10. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 11. Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις/ διαθέσεις ποσών

Ο Πρόεδρος

 

 

Δημήτρης Κόκκαλης

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Image
 • Image
 • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ