Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00
1 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας, 1η Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 32875
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        
Τηλ. επικοιν.: 2132008658                                                           
                                                                              
Προς τα
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο
2. κα Δασκαλάκη Σοφία
3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ
4. κ.Κορρέ Νικόλαο
5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη
6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο
7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο
 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Καλείστε να προσέλθετε την 7η  Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 35η δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:
1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017
2. Ανάκληση της με αριθμό 419 (ΑΔΑ: 699ΟΩ9Ε-ΠΧ8) -  Δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.950,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 30.6279.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 προκειμένου να εκτελεστούν «Εργασίες Καθαρισμού Φρεατίων Υδροσυλλογής»
3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Συντηρήσεις – Επισκευές Αθλητικών Χώρων»
4. Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού – Δέσμευση πίστωσης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€
5. Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού – Δέσμευση πίστωσης για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» προϋπολογισμού μελέτης 260.000,00€
6. Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού – Δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Χώρων Αναψυχής, Παιδικών Χαρών και Χώρων Πρασίνου Δήμου Βύρωνα», προϋπολογισμού μελέτης 980.000,00€
7. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
8. Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις/ διαθέσεις ποσών
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Δημήτρης Κόκκαλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ