Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/1/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00
11 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/1/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας, 11 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 1062
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        
Πληροφορίες: Ε. Κρίκου                                                   
Τηλέφωνο: 2132008658                                          
Προς τα
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο
2. κα Δασκαλάκη Σοφία
3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ
4. κ.Κορρέ Νικόλαο
5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη
6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο
7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι, 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) - Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής: «Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.  Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».

2.Την ανάγκη λήψης απόφασης για το Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2018»

3.Την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης του παραπάνω επείγοντος θέματος για το οποίο υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί


Μετά τα παραπάνω, καλείστε να προσέλθετε 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 3η δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2018».
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ