Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/1/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30
12 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/1/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Βύρωνας    12/01/2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ. Πρωτ.:  1169
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596                                                                                           
                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 17/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
·         Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
 1. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2018
 2. Αίτημα δύο (2) εργαζομένων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κολυμβητηρίου
 3. Αίτημα δεκαέξι (16) εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 4. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βύρωνα και Σ.Π.Α.Υ. για την άσκηση των καθηκόντων – αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας του Σ.Π.Α.Υ. και την υποστήριξη εν γένει των υπηρεσιών του Συνδέσμου από τον Δήμο Βύρωνα
 5. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 145/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που αφορά στην διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του 30% κενωθέντων περιπτέρων στον Δήμο Βύρωνα έναντι καταβολής τέλους
 6. Έγκριση παράτασης μίσθωσης για δύο (2) έτη του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη αριθμ. 13 στο Βύρωνα στην κα Βέρμπη Αλίκη
 7. Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης Λεωφορείων mini bus της Δημοτικής Συγκοινωνίας Βύρωνα στον Δήμο Ζωγράφου
 8. Ανανέωση της σύμβασης με τις “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ” για την διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την “Αττική Οδό”
 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών έτους 2018, σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016
 2. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έτους 2018, σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016
 3. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των ανατιθεμένων εργασιών και υπηρεσιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα για το έτος 2018, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
 4. Έγκριση προγράμματος αποκριάτικων εκδηλώσεων 2018 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης ποσού για την υλοποίησή του
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και της εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» με αντικείμενο την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών – Εξουσιοδότηση Δημάρχου
 6. Έγκριση για την διάθεση αφισών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 7. Έγκριση του τρόπου διάθεσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Εργάνης, σε όμορα Σχολεία του Δήμου Βύρωνα
 8. Νομιμοποίηση της υφιστάμενης κλίμακας πρόσβασης σε κατοικίες της οδού ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 28 και εξαίρεσή της από την κατεδάφιση (εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 9. Λήψη απόφασης αναφορικά με διαγραφή ή μη από συγκεκριμένους χρηματικούς καταλόγους των προσαυξήσεων οφειλών προς τον Δήμο
 10. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2007,2008,2009, σε βάρος της Παπανικολάου Σοφίας, σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 11. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2002, σε βάρος του ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗ Πέτρου, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 12. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2008, σε βάρος της ΝΟΝΗ Άννας, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 13. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2008, σε βάρος του Χιώτη Κωνσταντίνου, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 14. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κατασκευής αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο στην οδό Ολυμπιάδος 42-44 σε βάρος του κ. Καντά Κωνσταντίνου
 15. Επιστροφή ποσού #76,41# € που αφορά προσαύξηση οφειλής στον κο Κουνάδη Αλέξανδρο
 16. Επιστροφή ποσού #340,00# € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από δικαίωμα ταφής στην κα Ταμπαξή Στυλιανή
 17. Επιστροφή ποσού #132,80# € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από παράβαση ΚΟΚ έτους 2008, για το υπ' αριθμ. ΥΥΤ 9713 αυτοκίνητο στην κα  Μεγγρελή Ιωάννα
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«Εργασίες Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης Δήμου Βύρωνα»
 19. Α΄Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2018
 20. Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με την εγκατάσταση και την λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ (εισηγητική έκθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 21. Κοπή ή μη δένδρου (βραχυχίτωνας) που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αθανασίου Διάκου 22 (εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
 

 Ο Πρόεδρος


Κωνσταντίνος Αγγέλης 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Image
 • Image
 • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ