Πρόσκληση Σύγκλησης 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Την 5η Ιουνίου 2018,  Ημέρα Τρίτη Και Ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό  Κατάστημα
5 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση Σύγκλησης 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Την 5η Ιουνίου 2018, Ημέρα Τρίτη Και Ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ε. Κρίκου 
Τηλέφωνο: 2132008658
e-mail: krikou@dimosbyrona.gr     
Αρ.Πρωτ.: 12597

 

Προς τα
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο
2. κα Δασκαλάκη Σοφία
3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ
4. κ.Κορρέ Νικόλαο
5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη
6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο
7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) - Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής: «Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.  Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».
  2. Την ανάγκη λήψης απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας άρτου για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα με απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος
  3. Την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης του παραπάνω επείγοντος θέματος για το οποίο υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί
Μετά τα παραπάνω, καλείστε να προσέλθετε σήμερα 5 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 20η δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Προμήθεια άρτου για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα με απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος»

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ