Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης του έργου "Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο - Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 11/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Α.Π.: 35156
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ: Καραολή & Δημητρίου 36-44                            
Τ.Κ. 16233 Βύρωνας  
Τηλ.: 2132008643  
FAX: 210-7669596 Προς:
  1. Δήμαρχο Βύρωνα
  2. Δημοτικό Συμβούλιο
   
  Κοινοποίηση:
  1. κα Χρυσούλα Τσουκαλά
       Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
  2. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
   
   

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Κυρίες και κύριοι,

Ήδη από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου έχω εκφράσει τόσο γραπτώς (βλ. τα υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 27591/2013 και 30541/2013 σχετικά έγγραφά μου) όσο και προφορικώς τις εύλογες ανησυχίες μου για την πορεία υλοποίησης του έργου «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο – Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα», συνολικής δαπάνης 19.435.164,34 ευρώ, που αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση στους συνδημότες μας την άνοιξη του 2014.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2013 κατέστη γνωστό σε εμένα ότι εκκρεμούσε η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το ως άνω έργο. Αμέσως αιτήθηκα ενημέρωσης για την πορεία της υποθέσεως, γνωρίζοντας ότι, άνευ της εκτέλεσης της ως άνω 2ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως, καθίσταται προβληματική η ολοκλήρωση και η λειτουργία του Έργου.

Δυστυχώς, η ενημέρωση μου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου υπήρξε ελλιπής και πολλές φορές ακολουθήθηκε παρελκυστική τακτική από πλευράς των αρμοδίων. Στην παρούσα φάση όμως, θα επικεντρωθώ στις τρέχουσες εξελίξεις που όπως φαίνεται επηρεάζουν αρνητικά την πορεία ολοκλήρωσης του Έργου:

Tην 28η/11/2013 ενημερώθηκα από την αρμόδια Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν εγκρίθηκε τελικώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο – Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα».
Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από πλευράς Δήμου για την κατάρτιση της 2ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως ως μη σύννομη, διότι:
1) Ο Δήμος Βύρωνα δεν ζήτησε και ως εκ τούτου δεν έλαβε ως όφειλε, τη σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων πριν τη υπογραφή της 2ης Σύμβασης και
2) Ο Δήμος Βύρωνα θα έπρεπε να είχε προβλέψει την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ήδη από το 2010, οπότε και δημοπρατήθηκε το Έργο.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε την υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες σε αυτή εργασίες και συνεπώς το έργο – στην παρούσα φάση – είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω συμπληρωματικά τα κάτωθι:
1. Το έργο «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο – Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα» δημοπρατήθηκε την 20η/7/2010 και αρχικώς είχε προγραμματιστεί η ολοκλήρωσή του μέχρι την 1η/6/2013. Όμως, με την υπ’ αριθμόν 130/23-4-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσής του κατά δεκατρείς (13) μήνες επιπλέον, δηλαδή από 1/6/2013 στις 1/7/2014.
2. Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου είχε αρχικώς υπολογιστεί στα 13.494.280,12 ευρώ, τελικώς όμως η ολοκλήρωση του έργου απαιτεί δαπάνη 19.435.164,34 ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση σε ποσοστό 44,03% επί του αρχικώς προϋπολογισθείσας δαπάνης.
3. Το υπό κατασκευή «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο» και το υπό ενεργειακή αναβάθμιση γειτνιάζον Δημοτικό Στάδιο, τα οποία σημειωτέον κατασκευάζονται εδώ και τρία χρόνια και χαρακτηρίζονται ως «πρότυπα», «βιοκλιματικά» και «ενεργειακά αναβαθμισμένα» δεν πληρούν – ως όφειλαν – τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ]).
4. Η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθιστά ανέφικτη – προς το παρόν τουλάχιστον– την ολοκλήρωση του Έργου.

Επειδή, η κατασκευή του Κολυμβητηρίου και του Δημοτικού σταδίου απασχολεί εύλογα τους Δημότες και τους Τοπικούς Φορείς
Επειδή η δαπάνη κατασκευής του Έργου έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των περίπου 20.000.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται από κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και είναι αμφίβολο κατά πόσον – μετά την ως άνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή χρηματοδότηση του Έργου.
Επειδή θεωρώ καθήκον μου την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των υποθέσεων του Δήμου με σκοπό την ουσιαστική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων μου,
Επειδή η ολοκλήρωση του Έργου είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο μας

Θα ήθελα με τον παρόν έγγραφο να εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις και να ζητήσω από τη Δημοτική Αρχή – προς ενημέρωση των δημοτών στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, αλλά και για λόγους ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος – να τοποθετηθεί άμεσα επί του ζητήματος παρέχοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις και την τυχόν λύση κατά την άποψή της.

 

Μετά τιμής,

Δημήτρης Σάρολας

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα