Χορήγηση αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

 

Επικοινωνία
ΤΗΛ.: 2132008696
FAX : 2132008660
 
Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
  • Δήλωση απογραφής παιγνιομηχανημάτων, διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης άδειας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ‘’στα παιγνιομηχανήματα ή και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια’’

    Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα έκδοσης και χορήγησης αδειών καταστημάτων του Δήμου: Καραολή & Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα