Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Βύρωνα

Ο κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα.

Μέσω της εφαρμογής του κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών με σκοπό:

  • Την υποστήριξη και προαγωγή των αθλητικών προγραμμάτων, των δράσεων, των εκδηλώσεων και της άθλησης για όλους του Δήμου Βύρωνα.
  • Την υποστήριξη και προαγωγή του σωματειακού αθλητισμού.
  • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
  • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του πανεπιστημιακού, στρατιωτικού και εργασιακού αθλητισμού.
  • Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
  • Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της πόλης.

 

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ με την υπ' αριθ. 36/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάρτηση του στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΡΑΩ9Ε-ΠΒΡ

Πατήστε εδώ για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα