Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βύρωνα

 1.   Πρόεδρος Τέγος Ευθύμιος

2.   Αντιπρόεδρος Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα