Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 21:00)
8 Ιανουαρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 21:00)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Βύρωνας         08/01/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.:           348
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                                               
                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετεστητακτικήσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 13η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 – 21:00), σύμφωνα με  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Βύρωνα
2.    Έγκριση Ιδρυτικής Πράξης Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα
3.    Δικαστικός συμβιβασμός/Αποδοχή αγωγής - Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας
4.    Ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Κινηματογράφου Βύρωνα “Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ”
5.    Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 ν.3463/06)
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απονομή βραβείου και τιμητικής πλακέτας στη Δήμητρα Νούση για την εθελοντική της προσφορά προς στο Δήμο Βύρωνα
 
 
 
                                                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                        Πλακίδας Γεώργιος    
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα