Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (10:00-12:00)
8 Ιανουαρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (10:00-12:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Βύρωνας    08-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ.Πρωτ.:         394
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008658
 
 
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1. Μπαστέα Πετρούλα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Αγγέλη Κωνσταντίνο
3. Καραγιάννη Μιχαήλ
4. Κλωνάρη Λεμονιά
5.Μπαντή Μιλτιάδη
6.Σπυρόπουλο Χρήστο
7.Ταραζώνα Δημήτριο
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετεστη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 12Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα (10:00 – 12:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις (του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Ασφάλιση των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2021. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου
 2. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών
  κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου για την προμήθεια «ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 2021 – 2023» - Κατακύρωση Οριστικού Αναδόχου
 3. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1471/15-01-2019 σύμβασης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης (όπως αυτή ισχύει μετά την 22804/04-12-2020 τροποποίησή της)
 4. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα» για τα έτη 2020- 2021- 2022», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων 2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών 2021 σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
 7. Έγκριση των όρων σχεδίου παράτασης Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ»
 8. Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 9. Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος με διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου Βύρωνα, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας “STAR TEXNIKH A.E.” αναδόχου του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 
 
 
Ο Πρόεδρος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα