15 Ιανουαρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 19-01-2021 και ώρα 09:00΄- 11:00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας    15-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.:         895
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008658
 
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 

 

 

 

1. Μπαστέα Πετρούλα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Αγγέλη Κωνσταντίνο
3. Καραγιάννη Μιχαήλ
4. Κλωνάρη Λεμονιά
5.Μπαντή Μιλτιάδη
6.Σπυρόπουλο Χρήστο
7.Ταραζώνα Δημήτριο
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

 

            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 19 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα (09:00 – 11:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις (του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και επισκευή κτιρίου για τη μεταστέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα»
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων περιοχής “Αγορά” Δήμου Βύρωνα»
  3. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής,, Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την ανάλυση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου Βύρωνα στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
  4. Υποβολή πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης με αρ.πρωτ.:14578/24-07-2020 τα ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
  5. Υποβολή λογαριασμού εσόδων εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2020
  6. Έγκριση πρόσληψης δύο (7) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο (2) μηνών   για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19
  
Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κόκκαλης Δημήτρης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα