27 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29.1.2021 και ώρα 9:00 - 11.00 με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βύρωνας 25-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ.:   1463
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8.Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 4η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα (09:00–11:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού για το έργο «Διαμόρφωση αυλείου χώρου 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βύρωνα».
  2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη ωρίμανσης πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανακατασκευή Στέγης και Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Δήμου Βύρωνα».
  4. Διαγραφή Δημοτικών Τελών για το ακίνητο στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 10 που αφορά τον κ. Καρατζά Παναγιώτη.
  5. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
  6. Υποβολή λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2020.
  7. Σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 και ορισμός υπολόγου.
  8. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π).
9.      Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων-Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα- Εξωδικαστικός συμβιβασμός.
10. Παράταση σύμβασης απολύμανσης των κλειστών χώρων του Δήμου για πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
    Δήμου Βύρωνα
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα