3 Φεβρουαρίου 2021

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα για το 2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα για το 2021

 

Πανηγύρι

Αρχική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Θέσεις

Αγίου Λαζάρου

24/4/2021

 

24/3/2021

 

12/4/2021

 

166

Ζωοδόχου Πηγής

7/5/2021

 

26/3/2021

 

16/4/2021

 

25

Αναλήψεως

1/6/2021

 

23/4/2021

 

12/5/2021*

 

82

Αγίας Τριάδας

21/6/2021

 

13/5/2021

 

1/6/2021

 

60

Μεταμορφώσεως

6/8/2021

 

26/6/2021

 

16/7/2021

 

24

Αγίου Δημητρίου

25-26/10/2021

 

15/9/2021

 

5/10/2021

 

47

 * Παράταση υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως έως 26.5.2021

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Βύρωνα εντός των συγκεκριμένων χρονικών ορίων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Οι άδειες δίδονται με ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα, φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών, αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

 

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων δύνανται να συμμετέχουν στην διαδικασία των εμποροπανηγύρεων, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης και ΚΑΔ υπαίθριου εμπορίου.

Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της τελικής κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως.

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα για τον δικαιούχο της.

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι μια (1) θέση δυο (2) τ.μ. ή τεσσάρων (4) τ.μ.

 

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βύρωνα απαιτούνται:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία.

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης, υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, ή άδεια λαϊκών αγορών, ή άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

3. Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου).

4. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται.

5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Για κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα απευθύνεται αποκλειστικά προς τον Δήμο Βύρωνα.

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.

 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος, η εμποροπανήγυρη καθώς επίσης και το είδος της θέσης (2 ή 4 τ.μ.).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση θα αποκλείεται αμέσως από την κλήρωση.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα