Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ)»
5 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ)»

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ)»».

            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 010/02/2021 και ώρα 14:30.

          Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα