Πρόσκληση  για την ανάθεση  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΠΑΚΙΑ)»
8 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΠΑΚΙΑ)»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΠΑΚΙΑ)».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 12/02/2021 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα