9 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 12.2.2021 και ώρα 9.00-11.00, με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 08-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.:   2460

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος

2. Κλωνάρη Λεμονιά

3. Σπυρόπουλος Χρήστος

4. Αγγέλης Κωνσταντίνος

5. Καραγιάννης Μιχαήλ

6. Ταραζώνας Δημήτριος

7. Μπαντής Μιλτιάδης

8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δασκαλάκη Σοφία

2. Τριγάζης Παναγιώτης

3. Τέγος Ευθύμιος

4. Πλακίδας Γεώργιος

5. Υφαντή Σωτηρούλα

6. Κιούπη Ιουλία

7. Ζιώγα Μαρία

8.Κλειάσιος Αθανάσιος

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 5η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα (09:00–11:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Διάνοιξη οδού Τμώλου, διαμόρφωση κόμβου Τμώλου και Βοσπόρου στο Δήμο Βύρωνα».
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Βύρωνα».
 3. Συγκρότηση μελών Επιτροπής για τον συνοπτικό διαγωνισμό μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα”»
 4. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 5. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου Βύρωνα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 6. Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Βύρωνα».
 7. Διαγραφή Δημοτικών Τελών για το ακίνητο στον οδό Ζωοδόχου Πηγής 10.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από τη Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.
 9. Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Κέντρου Ντάνκαν οικονομικού έτους 2020.
 10. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης του ποσού της πάγιας προκαταβολής Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2021, στον τραπεζικό λογαριασμό Δήμου Βύρωνα ειδικού σκοπού στην ALPHA BANK και ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την κίνηση του λογαριασμού, με πρόσβαση στο web banking για μεταφορές ποσών και για ηλεκτρονικές πληρωμές.
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.
 12. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π).
 13. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων-Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα- Εξωδικαστικός συμβιβασμός.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

    Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα