Προκήρυξη για το έργο:
17 Φεβρουαρίου 2021

Προκήρυξη για το έργο: "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ"

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα