19 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 22.02.2021 και ώρα 9.00 - 11.00 με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 19-02-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.:   3179
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8.Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 6η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 22α Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα (09:00–11:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση του αναμορφωμένου Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βύρωνα.
 3. Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19.
 4. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 5. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) βοηθού τεχνιτών σιδηρουργών με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών λόγω COVID-19.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.
 7. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π).
 8. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
    Δήμου Βύρωνα
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα