ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
24 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 02/03/2021 και ώρα 14:30.  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα