1 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 4.3.2021 και ώρα 11:00΄με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 26-02-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 3677
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8.Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 7η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα (09:00–11:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » 2019-2020
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τη σύμβαση: Μελέτες ωρίμανσης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα»
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2021.
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης
  5. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2021
  6. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π).
  7. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
    Δήμου Βύρωνα
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα