8 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Μαρίου 2021 και ώρα έναρξης 09:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 05-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 4128
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8.Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 8η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 10η Μαρτίου  ημέρα Τετάρτη και ώρα (09:30–12:30), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015).
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) έξι ατόμων (6) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και άρθρο 107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107 /Α/2017).
3.      Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν
  1. Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και παραλαβής, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το οικ. έτος 2021.
  2. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας στις προσκλήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα