17 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα έναρξης 09:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 16-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 4625
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 10η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η Μαρτίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα (09:00–12:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων λόγω χιονόπτωσης»
2.      Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Βύρωνα
3.      Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια «Ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου για τα έτη 2020-2022.
4. Έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών κτηνιάτρου για την καλή διαβίωση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 2021-2022
5.      Λήψη απόφασης περί εντάσεως οικονομικών φορέων για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης πράξεων “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα”»
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα