29 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 31-03-2021 και ώρα 06:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 24-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 5192
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
      ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά
3. Σπυρόπουλος Χρήστος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ
6. Ταραζώνας Δημήτριος
7. Μπαντής Μιλτιάδης
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 12η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η Μαρτίου  ημέρα Τετάρτη και ώρα (06:30 μ.μ.–08:30 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά των διαγωνισμών, για την σύναψη Δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου, για το έτος 2021.
  2. Επικύρωση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, κατακύρωση του αποτελέσματος για τα τμήματα Β- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και ανάδειξη νέων προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα Α-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Δ-ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 2021-2022»
  3.  Έγκριση της παροχής υπηρεσιών «Κλαδέματος Υψηλόκορμων δένδρων» και «Εργασιών συντήρησης δενδροστοιχιών»
  4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  5. Εξειδίκευση πίστωσης
  6. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της επαναληπτικής προμήθειας “ΜΑΠ 2020-2022”
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα