2 Απριλίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 05:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 02-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 5711
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος
3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος
6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος
7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 13η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 08 Απριλίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα (05:00 μ.μ.–08:30 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Βύρωνα με το ποσό των 300.600,00 ευρώ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
 3. Επανυποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2021.
 4. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021.
 5. Ανάθεση της σύνταξης αίτησης αναίρεσης και της παράστασης στην εκδίκαση της, για την υπόθεση διεκδίκησης της έκτασης των πρώην λατομείων ΕΡΓΑΝΗ.
 6.  Έγκριση απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Απολογισμός οικονομικής διαχειρίσεως οικονομικού έτους 2020»
 7. Έγκριση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
 8. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΣΔΝΑ με τίτλο: «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής»
 9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα»
 10. Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για τη σύμβαση Μελέτες Ωρίμανσης Πράξης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Βύρωνα»
 11. Έγκριση 1ου Πρακτικού-Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Βύρωνα»
 12. Υποβολή πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» της πρόσκλησης με αρ.πρωτ.:14577/24-07-2020 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
 13. Έγκριση όρων Διακήρυξης και Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση της πλατείας Φατσέα του Δήμου Βύρωνα»
 14. Έγκριση όρων Διακήρυξης και Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα»
 15. Έγκριση τα μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας 2021-2022.
 16. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την παροχή υπηρεσίας «Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων και συντήρηση δενδροστοιχιών 2021-2022».
 17. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 18. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
     
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα