16 Απριλίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 19 Απριλίου και ώρα 5:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 14-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 6507
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος
3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος
6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος
7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 14η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η  Απριλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα (05:00 μ.μ.–08:00 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 1. Υποβολή για έγκριση της Α΄Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης –ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν
 2. Υποβολή για έγκριση της Α΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν.
 3. Ανάθεση της σύνταξης αίτησης αναίρεσης και της παράστασης στην εκδίκαση της, για την υπόθεση διεκδίκησης της έκτασης των πρώην λατομείων ΕΡΓΑΝΗ.
 4. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής προμήθειας.
 5. Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των νέων προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος για τα τμήματα Α-Είδη παντοπωλείου και Δ-Είδη αρτοποιείου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» προμήθειας «Τροφίμων των κοινωνικών δομών παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου 2021-2022»
 6. Έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας 2021-2022.
 7. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Βύρωνα.
 8. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου: «Διάνοιξη οδού Τμώλου, διαμόρφωση κόμβου Τμώλου & Βοσπόρου στο Δήμο Βύρωνα»
 9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση κολυμβητηρίου Χρήστος Ταμπαξής 2021-2022»
 10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την   «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων και αναβάθμιση της διαμόρφωσης του πέριξ κοινόχρηστου χώρου.
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης
 12. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2021
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 14. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
     
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
      Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα