Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας
22 Απριλίου 2021

Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας

 Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας 2021-2022 (CPV: 90922000-6, 90920000-2, 90670000-4, 90921000-9) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 47.484,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 58.880,16 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00πμ. 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα