Προκήρυξη  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»
28 Απριλίου 2021

Προκήρυξη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», (42416210-0 ‘’Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων’’), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 349.996,20 € (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14/6/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση: Παρασκευή 18/6/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα