7 Μαϊου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 11 Μαΐου στις 06:00 μ.μ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βύρωνας 06-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.: 7538

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος

2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος

3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος

4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος

5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος

6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος

7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος

8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δασκαλάκη Σοφία

2. Τριγάζης Παναγιώτης

3. Τέγος Ευθύμιος

4. Πλακίδας Γεώργιος

5. Υφαντή Σωτηρούλα

6. Κιούπη Ιουλία

7. Ζιώγα Μαρία

8. Κλειάσιος Αθανάσιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 15η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα (06:00 μ.μ.–09:00 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για έργα του Δήμου Βύρωνα, Εκτιμώμενης Αξίας κάτω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 €) ευρώ, για το έτος 2021.        
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»

3.      Υποβολή πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», της με  αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020 πρόσκλησης ΑΤ12, με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»                                       

4.      Υποβολή πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της με  αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020 πρόσκλησης ΑΤ06, με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»                                                                                  

5.      Υποβολή πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». της με αρ. πρωτ 18213/29-09-2020 πρόσκλησης ΑΤ10, με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»                              

6.      Ένταξη  έργων, εργασιών, προμηθειών, κλπ  Δήμου Βύρωνα για  πληρωμή από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Σχολείων.                                                                               

7.      Έγκριση Πρακτικού ανάδειξης οριστικού Αναδόχου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μελέτη : «Μελέτες ωρίμανσης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα» 

8.      Έγκριση Πρακτικού ανάδειξης οριστικού Αναδόχου Διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βύρωνα”

9.      Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την εκτέλεση της προμήθειας «Ειδών Ατομικής Προστασίας εργαζομένων 2020-2022»

  1. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας
  2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθειας ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
  3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.
  4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  5. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  6. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής.

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                            1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα                                                                                                                  2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα                                                                                         3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων                                                                                 4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

      Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

      Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα