14 Μαϊου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 20-05-2021 και ώρα 06:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 14-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 8189
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος
3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος
6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος
7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 16η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η Μαϊου ημέρα Πέμπτη και ώρα (06:00 μ.μ.–09:00 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.       «Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης και της υπ’αριθ. 14/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, με τίτλο «Προμήθεια oχημάτων και εξοπλισμού για την αποκομιδή και τη μεταφόρτωση Ανακυκλώσιμων Υλικών – δημιουργία ΣΜΑΥ», προϋπολογισμού  δαπάνης εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (675.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
2.      «Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης και της υπ’αριθ. 15/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, με τίτλο «Δημιουργία 130 νέων Γωνιών (στάσεων) Ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή», προϋπολογισμού  δαπάνης εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (169.570,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
3.      «Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης και της υπ’αριθ. 16/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, με τίτλο «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», προϋπολογισμού  είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
4.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ».
5. Έγκριση θέσεων  για την εγκατάσταση Στάσεων (Γωνιών ) Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «Επέκταση της Ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή του Δήμου Βύρωνα ».
6.      Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου έτους 2021
7.      Έγκριση μελέτης και σχεδίου διακήρυξης Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Βύρωνα για την πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος χρηματοδότησης Αντώνης Τρίτσης.
8.      Εκδόσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
9.      Αποδόσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                         
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα                                                                                        
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων                                                                               
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
     
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Δοικητικών - Οικονομικών
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα