Πρόσκληση για την
20 Μαϊου 2021

Πρόσκληση για την "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 25/05/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα