Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
28 Μαϊου 2021

Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

 Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» για την προμήθεια «Απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργων», προϋπολογισμού 1.060.000,00 € με ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που περιγράφονται αναλυτικά στην οικεία διακήρυξη.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα