28 Μαϊου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 31.5.2021 και ώρα 06:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 28-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 9179
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος
3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος
6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος
7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 18η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η Μαϊου ημέρα Δευτέρα και ώρα (06:00 μ.μ.–09:00 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.      Τροποποίηση πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14578/24-07-2020 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
2.      Έγκριση 1ου Πρακτικού-Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου για τη σύμβαση: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Βύρωνα»
3.      Συγκρότηση μελών επιτροπής για τον συνοπτικό διαγωνισμό μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»
4.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης, για την προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                         
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα                                                                                                                
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα                                                                                        
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων                                                                               
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
     
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα