31 Μαϊου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 3.6.2021 και ώρα 05:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 31-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 9366
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος
3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος
6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος
7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 19η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 03 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα (05:00 μ.μ.–08:00 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
  1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΤΣΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
  3. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ου και 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
  4. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων - Άσκηση ή μη/παραιτήσεις από ένδικα μέσα/Εξωδικαστικός συμβιβασμός
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                          
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα                                                                                                                
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα                                                                                        
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων                                                                               
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
     
Ο Πρόεδρος
 
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα