Πρόκληση για την ανάθεση «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
1 Ιουνίου 2021

Πρόκληση για την ανάθεση «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».

 
 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 07/06/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα