Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας Εντύπων 2021 - 2022».
7 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας Εντύπων 2021 - 2022».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Εντύπων 2021 - 2022».
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 14/06/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα