16 Ιουνίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18.6.2021 και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 14-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 10470
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος
2. Κλωνάρη Λεμονιά, μέλος
3. Σπυρόπουλος Χρήστος, μέλος
4. Αγγέλης Κωνσταντίνος, μέλος
5. Καραγιάννης Μιχαήλ, μέλος
6. Ταραζώνας Δημήτριος, μέλος
7. Μπαντής Μιλτιάδης, μέλος
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριος, μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δασκαλάκη Σοφία
2. Τριγάζης Παναγιώτης
3. Τέγος Ευθύμιος
4. Πλακίδας Γεώργιος
5. Υφαντή Σωτηρούλα
6. Κιούπη Ιουλία
7. Ζιώγα Μαρία
8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη 21η τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 18 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα (10:00 π.μ.–01:00 μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Έγκριση της ένταξης του Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
 2. Επιστροφή ποσού 2.442,25 ευρώ στον λογαριασμό του Κέντρου Κοινότητας.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου για το έτος 2021.
 4. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας για το έτος 2021.
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»
 6. Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Βύρωνα , στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3665/ 03-12-2020 µε κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ-ΤΣ003 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4381, Έκδοση 1/0, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων – Περιφέρεια Αττικής».
 7. Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων
 8. Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων.
 9. Επικύρωση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την παροχή υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ»
 10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:        «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 11. Αποδόσεις Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 12. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                          
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα                                                                                                                
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα                                                                                        
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων                                                                               
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

     
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα