Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 - 21:30)
2 Ιουλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 - 21:30)

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 – 21:30), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03- 2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα