Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00-14:30)
8 Ιουλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00-14:30)

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00 – 14:30), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα