ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα».
12 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα».

 Ο Δήμος Βύρωνα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα», CPV: 45214200-2. Το έργο αφορά στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε: 96.774,19 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Βύρωνα. Η διάρκεια του έργου είναι έξι (6) μήνες. Κριτήρια ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (παρ. 2α, άρθ. 95 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει). Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, διεξαγωγής του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr.

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι μέχρι και την 4/08/2021, ώρα: 10:00 π.μ.. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», που περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf το οποίο παράγεται από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της παρ. 2α) του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε: 1.935,00 €, και πρέπει να έχει ισχύ έως και την 4/7/2022. Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η 11/08/2021, ώρα: 10:00 π.μ. Αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, 16233 Βύρωνας.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα