Πρόσκληση για την ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
14 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/07/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα