Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
14 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/07/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα