ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΜΙΚΤΟΥ
16 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΜΙΚΤΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΜΙΚΤΟΥ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21/07/2021 και ώρα 14:30.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα