Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας για την ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
16 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας για την ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21/07/2021 και ώρα 14:30.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα