Άρχισε η υποβολή αιτήσεων στο ΕΣΠΑ για Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς
20 Ιουλίου 2021

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων στο ΕΣΠΑ για Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς

Η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα eetaa.gr και έχει  ήδη ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων. 

Ο Δήμος Βύρωνα προσκαλεί τις ωφελούμενες μητέρες να υποβάλλουν σχετική αίτηση για να επωφεληθούν της επιδότησης δωρεάν τροφείων για τη φοίτηση των τέκνων τους στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Με στόχο την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, ο Δήμος Βύρωνα θα παρέχει βοήθεια για την υποβολή και τον έλεγχο της αίτησής τους, από τις 21-7-2021 έως και τις 30-7-2021 και ώρα 9.30 έως 13.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών, Φλέμινγκ 71, με ραντεβού, τηλ. 210 7608460 καθώς και κατά την περίοδο των ενστάσεων.

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει οι αιτούσες να διαθέτουν κωδικούς TAXIS NET, να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση τους και του ετέρου μέλους καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και την πορεία των αιτήσεων καθώς και τα αποτελέσματα, έχει ως εξής:

 

Υποβολή Αιτήσεων 19/7 – 03/8/2021

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 09/8/2021

Υποβολή Ενστάσεων 10 -12/8/2021

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 13/8/2021

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr.

 

Οι ωφελούμενοι - κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω SMS

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΣΠΑ

 

1.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020. Πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που υποβάλει δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται μετάφρασή των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια αρχή, (Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπ. Εξωτερικών).

 

2.    Δικαιολογητικά απασχόλησης

Περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο

Βεβαίωση εργοδότη υπογεγραμμένη, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της, με ημερομηνία έκδοσης μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης ΚΑΙ Εργόσημο (αντίγραφο αυτού και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών).

 

Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών ΚΑΙ  Βεβαίωση εργοδότη υπογεγραμμένη, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της, με ημερομηνία έκδοσης μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης

 

Απασχολούμενη με τίτλους Κτήσης  - Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Αντίγραφο Σύμβασης με (1) έναν  τουλάχιστον  εκ των εργοδοτών, εντός των τελευταίων 12 μηνών ΚΑΙ Βεβαίωση Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ.

 

Απασχολούμενη ως εργάτρια γης (ασφαλισμένες Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.)

Βεβαίωση εργοδότη ΚΑΙ Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.) τελευταίου τριμήνου που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

 

Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη Ή Σε περίπτωση οφειλής, έγγραφο ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών.

 

          Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα (ατομική επιχείρηση)

Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η αιτούσα είναι άμεσα ασφαλισμένη ή Έγγραφο ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών ΚΑΙ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

Συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

 

Το αρχικό καταστατικό (σε περίπτωση μεταβολών και την τελευταία τροποποίηση αυτού) ΚΑΙ

Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ ΚΑΙ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος ΚΑΙ

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η αιτούσα είναι άμεσα ασφαλισμένη Ή Έγγραφο ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών Ή σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η ενδιαφερόμενη απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

 

Σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος).

 

Δικαιολογητικά ανεργίας και μισθωτών

Αυτόματη άντληση από τον ΟΑΕΔ και το ΕΡΓΑΝΗ αντίστοιχα

 

Δικαιολογητικά έγγραφα αναπηρίας

Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας.

 

Τέκνο με 35% & άνω αναπηρία για ένταξη σε δομή ΜΗ ατόμων με αναπηρία

Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας  ΚΑΙ Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δομή ΚΑΙ Γνωμάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δομή μη ατόμων με αναπηρία.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα