21 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:00 – 11:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας 19-07-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ: 13054       
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                            ΠΡΟΣ:                                   
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44                                                Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Τηλ.: 2132008665                                                                            Όπως πίνακας Αποδεκτών         Email: oik.epitropi@dimosbyrona.gr                                             Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετεστην 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα (09:00 – 11:00), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Βύρωνα, στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115, Έκδοση 2/0, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2.      Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3.      Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4.      Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5.      Έγκριση 2ου Πρακτικού – Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΤΣΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
6.      Καταβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
7.      Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Φοιτήτριας
8.      Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής
9.      Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής
10.Απόσυρση πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ» από πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Αττικής 
11.Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας για το έτος 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
12. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών "Μεταφοράς και Διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των κλινοστρωμάτων 2021-2022".
 
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Μπαστέα Πετρούλα     (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1.
Δασκαλάκη Σοφία
2.
Αγγέλης Κωνσταντίνος           Μέλος            
2.
Τριγάζης Παναγιώτης
3.
Καραγιάννης Μιχαήλ                   »
3.
Τέγος Ευθύμιος
4.
Κλωνάρη Λεμονιά                         »
4.
Πλακίδας Γεώργιος
5.
Σπυρόπουλος Χρήστος                 »
5.
Υφαντή Σωτηρούλα
6.
Ταραζώνας Δημήτριος                  »
6.
Κιούπη Ιουλία
7.
Μπαντής Μιλτιάδης                      »
7.
Ζιώγα Μαρία
8.
Τριανταφύλλου Ελευθέριος        »
8.
Κλειάσιος Αθανάσιος
 
 
ΚΟΙΝ.(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.   Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.   Γραφείο Δημάρχου
2.   Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.   Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα