Προκήρυξη για την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος (CPV: 34134200-7)
21 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη για την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος (CPV: 34134200-7)

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος (CPV: 34134200-7) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα