Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ και κλινοστρωμάτων 2021-2022
25 Αυγούστου 2021

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ και κλινοστρωμάτων 2021-2022

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς και Διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των κλινοστρωμάτων 2021- 2022» (CPV: 90510000-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 59.996,20 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 74.395,29 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα